Умови надання онлайн послуг

1. Умови надання онлайн послуг

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цих Умовах надання онлайн послуг (далі – Умови), якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Салютас», яке надає медичні послуги в Медичному центрі ТОВ «Салютас».

Замовник – фізична особа, яка за допомогою веб-сайту висловила будь-яким доступним на веб-сайті способом згоду скористатися послугами Виконавця з дотриманням цих Умов, Угоди користувача та чинного законодавства.

Медичні послуги – комплекс медичних заходів (консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних, реабілітаційних, аналізи, медичні втручання, процедури тощо)  різного ступеня складності та призначення, які надаються Виконавцем. Перелік послуг, їх вартість, особливості надання, та інша інформація викладені на веб-сайті Виконавця та безпосередньо у місці провадження діяльності Виконавця за адресою: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 9.

Онлайн послуги – інформаційно-консультаційні послуги, послуги з тестування, навчання, участі в інформаційних заходах, а також будь-які інші інформаційні чи консультаційні заходи або їх комплекс, які пропонуються та надаються Виконавцем для акцепту Замовника. Онлайн послуги не є медичними послугами, носять інформаційний та консультаційний характер.

Сайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://salutas.com.ua/, за допомогою якого надаються онлайн послуги.

Веб-сайт – сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет.

Сторони – спільне найменування Замовника і Виконавця при одночасному їх згадуванні у цих Умовах.

1.2. Положення індивідуального договору, укладеного між Замовником та Виконавцем, мають переважну силу порівняно з положеннями цих Умов надання онлайн послуг.

1.3. Ці Умови є публічними, визначають особливості та правила надання Виконавцем Замовнику онлайн послуг. Умови є однаковими для всіх Замовників, які звернулись до Виконавця за допомогою веб-сайту.

1.4. Замовлення та/або оплата онлайн-послуг Замовником та/або вчинення будь-яким іншим доступним на веб-сайті способом згоди скористатися послугами Виконавця є акцептом, тобто беззастережним прийняттям цих Умов і свідчить про повне розуміння цих Умов.

1.5. Ці Умови вступають в силу з моменту їх оприлюднення на веб-сайті Виконавця. Умови та/або їх окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом оприлюднення на веб-сайті Виконавця і вступають в силу з моменту такого оприлюднення. Замовлення онлайн послуг та/або продовження користування ними свідчать про те, що Замовник розуміє ці Умови (зміни до Умов) і висловив згоду з їх положеннями.

1.6. Замовляючи онлайн послуги, Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з вартістю послуг Виконавця, а також повідомлений про персональні дані (далі – ПД), які обробляються Виконавцем, мету такої обробки, про права як суб’єкта ПД відповідно до законодавства України про захист персональних даних,  а також надає згоду на таку обробку.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець:

– надає Замовнику своєчасно, якісно та в повному обсязі онлайн послуги у відповідності до цих Умов та чинного законодавства;

– надає Замовнику всю необхідну інформацію, пов’язану з наданням онлайн послуг; здійснює сприяння замовлення таких послуг шляхом онлайн підтримки;

– повідомляє Замовника про настання будь-яких обставин, що унеможливлюють надання онлайн послуг;

– повідомляє Замовника про зміни вартості послуг шляхом оприлюднення на веб-сайті Виконавця або іншим доступним способом;

– припиняє в односторонньому порядку надання онлайн послуг Замовнику у випадках необхідності надання Замовнику медичної допомоги за місцем провадження діяльності; при наявності заперечень Замовника щодо способу та обсягу онлайн послуг, їх оплати, які можуть бути розцінені Виконавцем як недопустимі, неможливі чи неефективні; в інших випадках на розсуд Виконавця з повідомленням Замовника та обґрунтуванням причин;

– відмовляє у наданні онлайн послуг Замовнику при повідомленні Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу Виконавцю, у разі наявності заборгованості Замовника перед Виконавцем за надані послуги, порушенні цих Умов, оприлюднених документів Замовником або чинного законодавства.

 

2.2. Замовник:

– ознайомлюється з цими Умовами, Публічним договором про надання медичних послуг, Угодою користувача, Прейскурантом та іншими оприлюдненими Виконавцем документами для повного та адекватного розуміння обсягу та характеру онлайн послуг та медичних послуг, що надаються Виконавцем;

– погоджує із Виконавцем дату, час, спосіб надання послуг у порядку, передбаченому Умовами;

– повідомляє достовірні контактні дані для надання послуг Виконавцем. Сторони визнають достовірними та належними контактні дані (в тому числі номер телефону) Замовника, що зазначені ним при реєстрації на веб-сайті Виконавця, а також при зверненні Замовника до Виконавця за телефоном чи за допомогою онлайн форм, електронної пошти;

– приймати належним чином надані Виконавцем онлайн послуги;

– своєчасно та у повному обсязі оплачує онлайн послуги Виконавця у порядку, передбаченому Умовами;

– при реєстрації на веб-сайті дотримуватись Угоди користувача та виконувати обов’язки Користувача для дотримання взаємних зобов’язань щодо конфіденційності отриманої інформації.

– користується доступом до веб-сайту з врахуванням положень цих Умов та Угоди користувача;

– має право на звернення до Виконавця будь-яким доступним способом для роз’яснення питань, що стосуються надання онлайн-послуг; відмовитись від отримання онлайн послуг Виконавця відповідно до цих Умов та чинного законодавства.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ І ОПЛАТИ ОНЛАЙН ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає онлайн послуги на підставі звернень (запитів) Замовника за допомогою будь-яких доступних на веб-сайті сервісів та способів за погодженням між Сторонами дати та часу надання таких послуг. Послуги надаються за фактичним місцезнаходженням кожної із Сторін з використанням засобів електронного зв’язку, які погоджуються Сторонами.

3.2. Замовник ознайомлюється з вартістю послуг Виконавця (Прейскурантом) на веб-сайті до замовлення онлайн послуг. Факт замовлення послуг Виконавця онлайн свідчить про те, що Замовник в повній мірі розуміє, які послуги йому надаються чи будуть надані Виконавцем, та погоджується з вартістю послуг.

3.3. Оплата послуг здійснюється Замовником авансовим (попереднім) платежем шляхом перерахування повної вартості відповідної послуги згідно Прейскуранту цін Виконавця у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця за допомогою онлайн-платежів з використанням платіжних засобів та відповідно до правил платіжної системи, або іншим способом за погодженням із Сторонами.

3.4. У разі відмови Замовника від отримання фактично оплачених послуг у погоджений час, Сторони  можуть перенести надання послуги на будь-яку іншу дату та час за взаємною згодою. У випадку відмови отримання Замовником фактично оплаченої послуги чи послуг  і відмови перенесення надання послуги чи послуг, грошові кошти повертаються Замовнику у порядку, визначеному чинним законодавством України та відповідно до правил, передбачених для оплати медичних послуг відповідно до Публічного договору про надання медичних послуг.

3.5. У разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від їх прийняття, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами один від одного в процесі виконання цієї Угоди.

4.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана на законних підставах і обґрунтованим вимогам компетентних органів державної влади відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, а також вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація стала відома третім особам.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання надання онлайн послуг Виконавцем, якщо таке розголошення стало наслідком дії обставин непереборної сили, яких Виконавець не міг уникнути і передбачити, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені (зокрема, внаслідок хакерських атак, перехоплення інформаційних даних веб-сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах, протиправних дій третіх осіб, дій або бездіяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, змін в законодавстві, що регулює правовідносини Сторін цих Умов та інших обставин, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов’язань і які не піддаються їх контролю).

4.4. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цими Умовами конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.

4.5. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на них у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій.

4.6. Малолітнім, неповнолітнім чи недієздатним особам онлайн послуги можуть надаватись через  законних представників.  У такому випадку законні представники виступають Замовником відповідно до цих Умов, несуть всі права та обов’язки Замовника в інтересах особи, яку вони представлють, та зобов’язані ознайомитись і дотримуватись цих Умов та Угоди користувача.

Згоден з Умовами надання онлайн послуг.